سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نارسایی میترال
فرایند پرستاری کاردیومیوپاتی
نشت از دریچه میترال موجب می شود که خون از داخل دهلیز چپ به بطن چپ برگرد. در نتیجه خون ممکن است به عقب و به داخل ریه ها برگشت بخورد. رگورژیتاسیون میترال بخاطر نارسایی دریچه میترال، آسیب ناشی از ...
توسط
تومان