سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فرایند اعتباربخشی
اعتبار بخشی
اعتبار بخشی اعتباربخشی فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان اعتبارسنج بر اساس معیار های استاندارد، درجه ی اعتبار و رسمیت را به منظورتوانایی انجام خدمات خاصی به یک بیمارستان اعطا می کند. اعتبارسنجی از طریق ارزیابی کیفیت ...
توسط
تومان