سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فئوکروموسیتوم
فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم اندوکرین
در بیماری فئوکروموسیتوم توموری در مدولای آدرنال شروع به ترشح مقادیر زیادی اپی نفرین (epinephrine) و نوراپی نفرین (norepinephrine) می کند. پیش آگهی بیمارانی که سریع تشخیص و درمان شوند می توانند انتظار عمری نرمال داشته باشند، البته تحت پیگیری ...
توسط
تومان