سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.
اعتباربخشی
اعتبار بخشی
ایمنی بیمار مسئله ایمنی بیمار جزء یکی از مهم ترین موارد مورد توجه نظام های سلامت می باشد. آمارها حاکی از آن است که درصد غیر قابل اغماضی از بیماران با حضور درسیستم های بهداشتی بخصوص بیمارستان ها دچار عوارض وصدمات ناشی از ارائه خدمات می گردند و مشکلی بر مشکلات اولیه آن ها افزوده […]
برای دسترسی به این پست، باید عضویت طلایی یا عضویت نقره ای را خریداری کنید.
اعتبار بخشی
کمیته های بیمارستانی: کمیته های بیمارستانی بازوهای مشورتی و تصمیم گیری رئیس و مدیر بیمارستان هستند و به عنوان اتاق فکر بیمارستان محسوب می شوند .کمیته ها محور فعالیت بیمارستان می باشند کمیته ها بازتاب فعالیت های بیمارستان به شمار می روند. هدف از تشکیل کمیته های بیمارستانی: کمیته های بیمارستانی جهت تحقق اهداف بیمارستان […]
برای دسترسی به این پست، باید عضویت طلایی یا عضویت نقره ای را خریداری کنید.
اعتبار بخشی
واژگان اعتبار بخشی : آیین نامه داخلی (Regulation Internal) مستندی است که برای کنترل کار گروه (کمیته/ تیم/اداره و … ) و نظم دهی به رفتار اعضای آن در قبال گروه، تدوین، تصویب و توسط بالاترین مرجع آن گروه ابلاغ می گردد و رعایت آن برای تمامی اعضا الزامی است.آیین نامه داخلی حداقل باید حاوی […]
برای دسترسی به این پست، باید عضویت طلایی یا عضویت نقره ای را خریداری کنید.
اعتبار بخشی
اعتبار بخشی اعتباربخشی فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان اعتبارسنج بر اساس معیار های استاندارد، درجه ی اعتبار و رسمیت را به منظورتوانایی انجام خدمات خاصی به یک بیمارستان اعطا می کند. اعتبارسنجی از طریق ارزیابی کیفیت فرآیندهای سازمانی و عملکرد آن طبق استانداردهای مکتوب و مصوب و به وسیله افراد مجرب […]
برای دسترسی به این پست، باید عضویت طلایی یا عضویت نقره ای را خریداری کنید.
توسط
تومان
پشتیبانی