سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

استاندارد الزامی ایمنی بیمار

اعتبار بخشی

۲۰ استاندارد الزامی ایمنی بیمار


حاکمیت و رهبری


۱- ایمنی بیمار در بیمارستان یک اولویت استراتژیک می باشد و در قالب برنامه عملیاتی تفضیلی در حال اجرا است.
۲- یکی از کارکنان در بیمارستان با اختیارات لازم به عنوان مسئول و پاسخگوی برنامه ایمنی بیمار منصوب گردیده است.
۳- مدیریت ارشد بیمارستان به منظور بهبود فرهنگ ایمنی بیمار، شناسایی خطرات موجود در سیستم و اعمال مداخله جهت ارتقاء فرصت ها به طور منظم برنامه بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار را به اجرا می گذارد.
۴- یکی از مدیران میانی بیمارستان به عنوان هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی بیمار و مدیریت خطر منصوب شده است.
۵- بیمارستان جلسات ماهیانه کمیته مرگ و میر را به صورت مرتب برگزار می نماید.
۶- بیمارستان وجود تجهیزات ضروری را تضمین می نماید.
۷- بیمارستان ضد عفونی مناسب و مطلوب کلیه وسایل پزشکی با قابلیت استفاده مجدد را قبل از کاربرد تضمین می نماید.
۸- بیمارستان دارای وسایل و تجهیزات کافی به منظور تضمین ارتقای ضدعفونی و استرلیزاسیون فوری می باشد.
۹- جهت ارائه خدمات و مراقبت های درمانی، کادر بالینی حائز شرایط توسط کمیته ذیصلاح به صورت ثابت و موقت استخدام و به کار گمارده می شوند.


جلب مشارکت و تعامل با بیمار و جامعه

۱۰- پزشک قبل از انجام هر گونه اقدام درمانی و تشخیص تهاجمی، کلیه خطرات، منافع و عوارض جانبی احتمالی پروسیجر را به بیمارتوضیح می دهد و با حضور و نظارت پرستار، بیمار برگه رضایت نامه را امضاء می نماید.
۱۱ – قبل از انجام هر گونه پروسیجر درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، تجویز دارو و یا انتقال خون و فرآورده های خونی، کلیه بیماران و به ویژه گروه های در معرض خطر ازجمله نوزادان، بیماران دچار اختلالات هوشیاری و یا سالمندان حداقل با دو شناسه شامل نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد شناسایی و مورد تأیید قرار گیرند (شماره اتاق و تخت یکی از این شناسه ها نمی باشد).


خدمات بالینی ایمن و مبتنی بر شواهد

۱۲ – بیمارستان به منظور اعلام اضطراری نتایج حیاتی آزمایشات، کانال های ارتباطی آزاد پیش بینی کرده است.
۱۳- بیمارستان دارای روال های مطمئن برای اعلام نتایج معوقه تست های آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به بیماران بعد از ترخیص می باشد.
۱۴- بیمارستان دارای برنامه پیشگیری و کنترل عفونت مشتمل بر چارت سازمانی، برنامه عملیاتی، راهنماها و کتابچه راهنما می باشد.
۱۵- بیمارستان تمیزی، ضد عفونی و استریلیزاسیون مناسب کلیه تجهیزات را با تأکید خاص بر واحدها و بخش های پر خطر تضمین می نماید.
۱۶- بیمارستان راهنماهای معتبر از جمله راهنماهای سازمان جهانی بهداشت را در زمینه خون و فرآورده های خونی ایمن اجرا می نماید.
۱۷- بیمارستان دارای روش های اجرایی ایمن قبل از انتقال خون مانند ثبت نام، رد و قبول داوطلبین و غربالگری خون در مواردی مثل HIV ، HBV است.
۱۸- بیمارستان دسترسی به داروهای حیاتی را در تمامی اوقات شبانه روز(۲۴ساعته) تضمین می نماید.


محیط ایمن

۱۹- بیمارستان بر اساس میزان خطر، پسماندها را از مبدأ تفکیک و کد بندی رنگی می نماید.
۲۰- بیمارستان از راهنماها، از جمله راهنماهای سازمان جهانی بهداشت، جهت مدیریت دفع پسماندهای نوک تیز و برنده تبعیت می نماید.

255
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان