آموزش به بیمار

تعریف آموزش به بیمار

آموزش به بیمار؛ مجموعه ای از فعالیت های برنامه ریزی شده در حیطه یادگیری است که موجب بهبودی و ارتقاء سلامتی در فرد می شود.

هدف اصلی آن همچون سایر فرآیندهای بهداشتی و درمانی و نیز به عنوان یک شاخص درمانی؛ ارتقاء سطح سلامت در جامعه است.

این موضوع یکی از شاخص های کیفیت پذیرفته شده درمانی است. تمام بیماران حق دارند در مورد حفظ و ارتقاء سطح سلامت و پیشگیری از بیماری ها آموزش های مناسب دریافت نمایند.

در برگیرنده تمام فعالیت هاي آموزشی مربوط به بیماري شامل آموزشهاي درمانی، بهداشتي و ارتقاي سلامت بالینی است که براي کمک به بیمار به منظور تصمیم گیري آگاهانه در مورد بیماري خود و کسب مهارت خود مراقبتی صورت می گیرد.

هدف کلي:

پیشگیری از بیماری ها و مشکلات بهداشتی شایع در جامعه

کاهش اضطراب بیمار

کاهش دوره بستری

افزایش نتایج درمان با پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی

کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی

اطمینان از تداوم مراقبت ها

بهبود کیفیت زندگی بیمار

کاهش بروز عوارض بیماری

افزایش توانمندی و مشارکت در برنامه های درمانی و مراقبتی

افزایش استقلال بیمار در فعالیت های روزمره

تکمیل برنامه های درمانی

کاهش پذیرش مجدد بیماران

افزایش رضایتمندی بیماران

توانمندسازی جامعه

اطلاعات بیشتر ...

نمایش دادن همه 7 نتیجه