بیهوشی

پاورپوینت پرستاری بیهوشی

 

بخش اول: مسائل حرفه ای

 •  فصل 1/ پرستار بیهوشی: مروری بر چالش ها
 •  فصل 2/ فعالیت حرفه ای و آموزش
 •  فصل 3/ مراقبت بیمارمحور، صلاحیت فرهنگی، و حرفه ی بیهوشی پرستاران
 •  فصل 4/  تقویت تصمیم گیری از طریق پرستاری شاهدمحور
 •  فصل 3/ اصول کلی، فارماکودینامیک و مفاهیم مرتبط با گیرنده ی داروها
 •  فصل 6/ فارماکوکینتیک
 •  فصل 7/ فارماکوکینتیک هوشبرهای استنشاقی
 •  فصل 8/ هوشبرهای استنشاقی
 •  فصل 9/ عوامل القایی داخل وریدی
 •  فصل 10/ بی‌حس کننده‌های موضعی
 •  فصل 11/ مسکن های اپیوئیدی و غیر اپیوئیدی
 •  فصل 12/ داروهای مسدد عصبی- عضلانی، عوامل ریورز و مانیتورینگ آن‌ها
 •  فصل 13/ فارماکولوژی داروهای اتونومیک و قلبی
 •  فصل 14/ داروهای دیگر پرکاربرد
اطلاعات بیشتر ...

نمایش یک نتیجه