سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.

پانکراتیت

فرایند پرستاری اختلالات سیستم گوارشی پانکراتیت التهاب پانکراس که موجب تغییرات مخرب سلولی در پانکراس می شود. پانکراتیت ممکن است یک فرآیند حاد یا مزمن باشد. پانکراتیت حاد شامل خود هضمی سلول های پانکراس توسط آنزیم های پانکراس و تشکیل فیبروز است. کنترل گلوکز خون ممکن است تحت تاثیر تغییرات پانکراس قرار گیرد. پانکراتیت مزمن حاصل حملات عود کننده بدتر […]
برای دسترسی به این پست، باید عضویت طلایی یا عضویت نقره ای را خریداری کنید.
کلیدواژه : پانکراتیت
256
توسط
تومان
پشتیبانی