سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اعتباربخشی
اعتبار بخشی
۲۰ استاندارد الزامی ایمنی بیمار حاکمیت و رهبری ۱- ایمنی بیمار در بیمارستان یک اولویت استراتژیک می باشد و در قالب برنامه عملیاتی تفضیلی در حال اجرا است. ۲- یکی از کارکنان در بیمارستان با اختیارات لازم به عنوان مسئول ...
اعتبار بخشی
ایمنی بیمار مسئله ایمنی بیمار جزء یکی از مهم ترین موارد مورد توجه نظام های سلامت می باشد. آمارها حاکی از آن است که درصد غیر قابل اغماضی از بیماران با حضور درسیستم های بهداشتی بخصوص بیمارستان ها دچار عوارض ...
اعتبار بخشی
شاخص ها: *   شاخص یک جزء جدایی ناپذیر از یک سیستم پاسخگو می باشد. *   شاخص فرصت مقایسه رافراهم می کند. *   شاخص امکان مدیریت بهتر منابع را فراهم می کند .   *   تدوین شاخص واقعی راهنمای مسیر ارتقاء ...
اعتبار بخشی
کمیته های بیمارستانی: کمیته های بیمارستانی بازوهای مشورتی و تصمیم گیری رئیس و مدیر بیمارستان هستند و به عنوان اتاق فکر بیمارستان محسوب می شوند .کمیته ها محور فعالیت بیمارستان می باشند کمیته ها بازتاب فعالیت های بیمارستان به شمار ...
اعتبار بخشی
تفاوت برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی: برنامه ریزی استراتژیک: این نوع برنامه، در سطوح عالی سازمان طرح ریزی می شود و تأکید آن روی اثربخشی و منافع آتی سازمان است، ساختار منعطف و متناسب با تغییرات را در ...
اعتبار بخشی
واژگان اعتبار بخشی : آیین نامه داخلی (Regulation Internal) مستندی است که برای کنترل کار گروه (کمیته/ تیم/اداره و ... ) و نظم دهی به رفتار اعضای آن در قبال گروه، تدوین، تصویب و توسط بالاترین مرجع آن گروه ابلاغ ...
اعتبار بخشی
مزایای مجموعه مدون این دوره اعتبار بخشی نسبت به دوره های قبل ۱-   حذف استانداردها و سنجه ها با ماهیت مشابه به منظور جلوگیری از موازی کاری ۲-   تجمیع استانداردهای با مضمون های مشابه در مناسب ترین و بهترین محوری ...
اعتبار بخشی
•   انواع  اعتباربخشی  : ۱ -   بین المللی:   شرکت های معتبر بین المللی که غیر انتفاعی و بی طرف هستند استاندارد های خود را در جهان منتشر می کنند و بیمارستان های متقاضی دریافت لوگو استاندارد بین المللی،استانداردهای مورد نظر ...
اعتبار بخشی
اعتبار بخشی اعتباربخشی فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان اعتبارسنج بر اساس معیار های استاندارد، درجه ی اعتبار و رسمیت را به منظورتوانایی انجام خدمات خاصی به یک بیمارستان اعطا می کند. اعتبارسنجی از طریق ارزیابی کیفیت ...
توسط
تومان