سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.

داروهای شروع شده با R

rabeprazole sodium

rabies immune globulin, human (RIG)

rabies vaccine, adsorbed

rabies vaccine, human diploid cell (HDCV)

raloxifene hydrochloride

ramipril

ranitidine

repaglinide

reteplase, recombinant

Rho(D) immune globulin, human (Rho[D] IGIM)

Rho(D) immune globulin, human, microdose (Rho[D]IG Microdose)

ribavirin

riboflavin (vitamin B2)

rifabutin

rifampin

rifapentine

riluzole

rimantadine hydrochloride

risedronate sodium

risperidone

ritonavir

rituximab

rivastigmine tartrate

rizatriptan benzoate

rofecoxib

ropinirole hydrochloride

ropivacaine hydrochloride

rosiglitazone maleate

rubella and mumps virus vaccine, live

rubella virus vaccine, live

توسط
تومان
پشتیبانی