سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.

داروهای شروع شده با I

interferon beta-1b

interferon gamma-lb

ipecac syrup

ipratropium bromide

irbesartan

irinotecan hydrochloride

iron dextran

iron sucrose injection

isoniazid (INH)

isoproterenol

isoproterenol hydrochloride

isoproterenol sulfate

isosorbide dinitrate

isosorbide mononitrate

isotretinoin

isradipine

itraconazole

influenza virus vaccine, 2001-2002 trivalent types A&B (subvirion or p

subvirion)

insulin (regular)

insulin (lispro)

isophane insulin suspension (NPH)

insulin zinc suspension (lente)

isophane insulin suspension and

insulin injection (70% isophane

insulin and 30% insulin injection)

isophane insulin suspension and

insulin injection (50% isophane

insulin and 50% insulin injection)

insulin aspart (rDNA origin)

injection

insulin glargine (rDNA origin)

injection

interferon alfa-2a, recombinant

interferon alfa-2b, recombinan

interferon beta-la

ibuprofen

ibutilide fumarate

idarubicin

ifosfamide

imatinib mesylate

imipenem and cilastatin sodium

imipramine hydrochloride

imipramine pamoate

immune globulin (gamma globulin, IG, immune serum globulin, ISG)

immune globuline for I.M. use (IGIM)

immune globulin for I.V. use (IGIV)

inamrinone lactate

indapamide

indinavir sulfate

indomethacin, indomethacin sodium trihydrate

infliximab

influenza virus vaccine, 2001-2002 trivalent types A&B (purified antigen)

توسط
تومان
پشتیبانی