سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.

آزمایشات خون

۲ و ۳ دی فسفو گلیسرات

۵ – نوکلئوتیداز

CRP

D – دايمر

pH خون اسکالپ جنین

اتانول

اریتروپویتین

اسمولالیته خون

اسمیر خون از نظر اجسام هاینز

اسید اوریک خون

اسید فولیک

اسيد فسفاتاز

اندکس تیروکسین آزاد

اندیسهای RBC

اوروپورفیرینوژن – ۱ – سنتاز 

ایمنوگلوبولینهای محرک تیروئید

ايمنو فنوتایپ سطح سلول

ايمنوفيكساسيون الكتروفورز

آزمایش آنتی بادیهای ضد هلیکوباکتر پیلوری

آزمایش تحریک و سرکوب فئوكروموسيتوما

آزمایش خونی آلرژی

آزمایش طلایی TB – کوانتی فرون

آزمایش كومبس غير مستقيم

آزمایش مرتبط

آزمایش ويروس نيل غربي 

آزمایش هموگلوبین جنینی

آزمایشهای آنتی بادی ضد قارچی

آزمایشهای حاملگی

آزمایشهای مرتبط

آزمایشهای ویروس هپاتیت

آزمايش كومبس مستقيم

آزمون نقطه ای منونوکلئوز

آسپارتات آمینو ترانسفراز

آگلوتینین گرم / سرد

آلبومین تغییر یافته در اثر ایسکمی (IMA)

آلدوسترون

آلفا – فيتوپروتئين

آلفا 1 – آنتی تریپسین

آلکالن فسفاتاز

آمونیاک

آمیلاز خون

آنتی بادی (0) Anti-SS-C -B(La),-A

آنتی بادی پلاکت

آنتی بادی پاروو ویروس B19

آنتی بادی خنثی کننده هاری

آنتی بادی سرخجه

آنتی بادی سرخک

آنتی بادی ضد DNA

آنتی بادی ضد اسپرماتوزوآ

آنتی بادی ضد اسكلرودرما

آنتی بادی ضد آنتی ژن هستهای قابل استخراج

آنتی بادی ضد پراکسیداز تیروئیدی

آنتی بادی ضد تیرو گلوبولین

آنتی بادی ضد سلول پاریتال

آنتی بادی ضد كارديوليپين

آنتی بادی ضد كروماتين

آنتی بادی ضد میوکارد

آنتی بادی علیه پپتید سیترولینه حلقوی

آنتی بادی علیه سیتوپلاسم نوتروفيل

آنتی بادی علیه غشای پایه گلومرولی

آنتی بادی علیه ماهیچه صاف

آنتی بادی علیه میتوکندری

آنتی بادی علیه هسته

آنتی بادی عليه ميكرو زوم كبدى / كليوي

آنتی بادی فاکتور داخلی

آنتی بادیهای گلیادین

آنتی بادى بيمارى لژيونرها

آنتی بادى ضد سانترومر

آنتی ترومبین III

آنتی ژن HLA-B27

آنتی ژن اختصاصی پروستات

آنتی ژن کارسینوامبریونیک

آنزیم مبدل آنژیوتانسین

بار ويروس HIV

بتا ٢- ميكروگلوبولين

بخش استروژن

برداشت ترى يدوتيرونين

بیماری لایم

بيلي روبين

پانل اتو آنتی بادی دیابت شیرین

پپتید – C

پپتیدهای ناتریورتیک

پتاسیم خون

پروتئین C پروتئین

پره آلبومین

پلاسمینوژن

تجمع پلاکتی

تحریک با TSH

تحریک هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک بامتیراپون

تحریک هورمون آدرنوكورتیكوتروپیک

تحریک هورمون رشد

تحمل گلوکز

تحمل لاكتوز

تروپونین ها

تری گلیسرید

ترى يدوتيرونين

تستوسترون

تشخيص سيفيليس

تعیین گروه خون

تومور مارکر ۱۵۳ و ۲۹-۲۷ CA

تومور مارکر ۹-۱۹ CA

تومور ماركر ۱۲۵-CA

تیتر آنتی استرپتولیزین

تیتر آنتی بادی توکسوپلاسموز

تیتر آنتی داکسی ریبونوکلئاز B

تیرو گلوبولین

تیروکسین آزاد

تيترويروس اپشتاین – بار

تيروكسين توتال

جذب – زايلوز

الدولاز

دهیدرواپی آندروسترون سولفات

زمان انسداد پلاکتی

زمان انعقاد فعال شده

زمان پروترومبین

زمان ترومبوپلاستین نسبی، فعال شده

سدیم خون

سرعت رسوب اریتروسیتها

سرکوب با دگزامتازون

سركوب هورمون آنتی دیورتیک

سرولوپلاسمین (Cp)

سرولوژی HIV

سطح آهن ظرفیت کل اتصال به آهن (TIBC) ترانسفرين، اشباع ترانسفرین

سطح پرولاکتین

سنجش LH و هورمون محرک فولیکولی

سنجش پروژسترون

سنجش رنین پلاسما

سنجش کمپلمان

سنجش گیرنده ترانسفرین

سوماتو مدين C

سیتومگالوویرس (CMV)

سيتوكينها

شاخصهای ترومبوز

شکاف آنیونی

شکنندگی اریتروسیت

شمارش RBC

شمارش پلاکت

شمارش رتيكولوسيت

شمارش و افتراق گلبولهای سفید خون

غربالگری انعقاد منتشر داخل عروقى

غربالگری آنتی بادی نوتروفیل

غربالگری متابولیک نوزاد

غلظت فاکتورهای انعقادی

فاکتور روماتوئيد

فاكتور V – لايدن

فريتين

فسفات، فسفر

فيبرينوژن

کاریوتایپ کروموزوم

الکتروفورز پروتئین

کرایوگلوبولین

کربوکسی هموگلوبین

کلراید خون (CI)

کلسیم خون

کنترل دارویی

کولین استراز

كاما – گلوتامیل ترانس پپتیداز

الكتروفورز هموگلوبین

كراتين كيناز

كراتينين خون

كلسترول

كلسيتونين

كليرانس كراتينين

كوتينين

كورتيزول خون

گازهای خون شریانی

گاسترین

گلوبولین متصل شونده به تیروکسین

گلوکاگن

گلوکز – ۶ – فسفات دهيدروژناز

گلوکز پس از صرف غذا

گلوکز خون

لاکتوژن جفتی انسانی [hPL]،

سوماتو ماموتروفين جفتی انسانی [HCS]

لاکتیک اسید

لاکتیک دهیدروژناز

لوسین آمینو پپتیداز

لیپاز

لیپوپروتئینها

لیپوکالین همراه با ژلاتیناز نوتروفیلی

متانفرین آزاد پلاسما

متهموگلوبين

محتواى دي اكسيد كربن 

منیزیم

مهارکننده ی فعال کننده پلاسمینوژن 1

میانگین حجم پلاکتی

میوگلوبین

نيتروژن اوره خون

ویروس لنفوتروپیک سلول T انسان

ويتامين B12

ويتامين D

هاپتوگلوبین

هگزوز آمینیداز

هماتوکریت

هموسیستئین

هموگلوبین

هموگلوبین گلیکوزیله

 

هورمون آدرنوكورتیكوتروپیک

هورمون آزاد کننده تیروتروپین

هورمون آنتى ديورتيک

هورمون پاراتیروئید

هورمون رشد

هورمون محرک تیروئید

توسط
تومان
پشتیبانی