سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.

آزمایشات اولتراسونوگرافی

اسكن داپلکس شریان کاروتید

اکو کاردیوگرافی

اکوکاردیوگرافی ترانس ازوفاژیال آزمونهای اولتراسونوگرافی عروقی

اولتراسونوگرافی اسکروتوم

اولتراسونوگرافی تیروئید

اولتراسونوگرافی چشم و حفره .چشم

اولتراسونوگرافی داخل عروقی

اولتراسونوگرافی شكم …

اولتراسونوگرافی لگن

پروفایل بيوفيزيكى جنين.

تعيين محل وسيله ضد بارداری …

سونوگرافی پروستات و رکتال

توسط
تومان
پشتیبانی