سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.

آزمایشات اشعه x

انمای باریوم

آرتریوگرافی

آزمون اشعه – X جمجمه

آزمون اشعه – X ستون مهره ها

آزمون اشعه – X کلیه، حالب و مثانه

آزمون اشعه – X لوله گوارش فوقانی

آزمون اشعه X قفسه سينه

آزمون بلع

آزمونهای اشعه X استخوان

آزمونهای سری انسدادی

آنژیوگرافی ریوی

بلع باريوم

پیگیری عبور از روده کوچک

پیلو گرافی داخل وریدی

پیلوگرافی رتروگراد

تو مو گرافی کامپیوتری شکم

توموگرافی کامپیوتری قفسه سینه

توموگرافی کامپیوتری قلب

توموگرافی کامپیوتری مغز

سنجش تراكم استخوان

سوند گذاری قلب

سیالوگرافی

سیستوگرافی

کولانژیوگرافی ترانس هپاتیک پوستی

کولانژیوگرام عمل

لوله T و کولانژیوگرافی عمل

ماموگرافی

میلوگرافی

ونوگرافی اندامهای انتهایی تحتانی

ونوگرافی غده فوق کليه

هيستر و سالپنگو گرافی

توسط
تومان
پشتیبانی