سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.

آزمایشات ادرار

١٧ – هيدروكسي كورتيكواستروئيدها (OCHS-17)

۱۷- كتواستروئيد (KS-17)

۵- هيدروکسی اندول استیک اسید (HIAA-5)

اسمولالیته ادرار

اسید اوریک ادرار

آمیلاز ادرار

آنالیز ادرار

آنالیز سنگ ادراری

پتاسیم ادرار

پرگناندیول

پروتئين بنس – جونز

پورفیرینها و پورفوبیلینوژنها

دلتا – آمینولوولینیک اسید

سدیم ادرار

سم شناسی

کشت ادرار و آنتی بیوگرام

کلراید ادرار

كورتيزول ادرار

گلوکز ادرار

مارکرهای سرطان مثانه

مارکرهای گردش استخوان

محرومیت از آب

ميكروآلبومين (MA)

وانيليل ماندلیک اسید (VMA) و كاتكولامينها

توسط
تومان
پشتیبانی